Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies we właściwościach Twojej przeglądarki.

Regulamin Strony


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Definicje
   1. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej:
    1. usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
    2. usługodawca - LCR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. 28 Czerwca 1956 175/4, 61 – 515 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456089, NIP: 7010374125, REGON: 146598659),
    3. użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z portalu,
    4. portal – serwis dostępny pod adresem: xxx,
    5. umowa najmu– umowa zawierana pomiędzy wynajmującym (partnerem) a najemcą (użytkownikiem) za pośrednictwem portalu,
    6. partner lub wynajmujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej najem pojazdów, współpracująca z usługodawcą poprzez udostępnianie na łamach portalu informacji stanowiące oferty umowy najmu pojazdu dedykowane skierowane do użytkowników portalu,
    7. najemca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z wynajmującym umowę najmu pojazdu,
    8. regulamin– niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

  2. Postanowienia ogólne
   1. Portal świadczy usługi w oparciu o niniejszy regulamin.
   2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   3. Właściciel serwisu nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi regulamin przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
   4. Właściciel serwisu nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi umowę najmu pojazdu przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści umowy najmu pojazdu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
   5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
   7. W odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
   8. Właścicielem oraz administratorem strony internetowej xxx jest: LCR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. 28 Czerwca 1956 175/4, 61 – 515 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456089, NIP: 7010374125, REGON: 146598659).
   9. Portal współpracuje z partnerami poprzez prowadzenie interaktywnej platformy za pomocą której udostępnia informacje o pojazdach, które mogą być przedmiotem umowy najmu zawieranej przez użytkownika i wynajmującego, będącego partnerem portalu.
   10. Portal udostępnia:
    1. funkcjonalności za pomocą których użytkownik może porównać pojazdy partnerów portalu, mogące stanowić przedmiot umowy najmu,
    2. funkcjonalności za pomocą których użytkownik może dokonać rezerwacji pojazdu, mającego stanowić przedmiot umowy pomiędzy najemcą a partnerem portalu.
  3. Procedura dokonywania rezerwacji oraz zawarcia umowy najmu pojazdu
   1. Portal umożliwia dokonywanie rezerwacji pojazdu mającego stanowić przedmiot umowy najmu.
   2. Portal umożliwia dokonywanie rezerwacji pojazdu poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
   3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o pojazdach podane na stronie internetowej, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
   4. Zawarcie umowy najmu pojazdu pomiędzy wynajmującym a najemcą następuje za w momencie wydania pojazdu.
   5. W celu dokonania wyboru pojazdu, mającego stanowić przedmiot umowy najmu użytkownik powinien kliknąć w zakładkę „Nasza flota” a następnie uzupełnić pola:
    1. lokalizacja,
    2. klasa auta,
    3. marka,
    4. model,
    5. cena za 24 h,
    6. ilość osób,
    7. ilość drzwi,
    8. ładowność,
    9. skrzynia biegów,
    10. dostępność,
    11. rodzaj paliwa,
    12. pojemność silnika,
    13. klimatyzacja,
    14. moc silnika.
   6. Uzupełnienie wszystkich pól nie jest obowiązkowe. Po wprowadzeniu powyższych danych lub ich części portal dokonuje selekcji pojazdów partnerów możliwie w największym stopniu odpowiadającym wskazaniom użytkownika.
   7. Z przestawionych propozycji użytkownik wybiera pojazd, który ma stanowić przedmiot umowy najmu poprzez kliknięcie pola „Rezerwuję”.
   8. Użytkownik w celu pomyślnego dokonania rezerwacji powinien podać następujące dane osobowe:
    1. imię i nazwisko,
    2. nazwa firmy (opcjonalnie),
    3. adres e-mail,
    4. ulica,
    5. nr lokalu,
    6. nr budynku,
    7. kod pocztowy,
    8. miejscowość telefon.
   9. Fakultatywnie użytkownik może uzupełnić pola: „Faktura VAT” i/lub „Inne dane osoby odbierającej” i odpowiednio podać dane tej osoby.
   10. Użytkownik w celu pomyślnego dokonania rezerwacji pojazdu powinien wybrać z podanych miejsce i czas wydania oraz miejsce i czas odbioru pojazdu. Użytkownik powinien również wskazać dane osoby mającej kierować pojazdem, jeśli nie jest to ta sama osoba co najemca pojazdu.
   11. Fakultatywnie użytkownik może wybrać dodatkowe opcje:
    1. ubezpieczenie,
    2. GPS,
    3. otrzymuj powiadomienia (sms+e-mail).
   12. Wybierając pole „Rezerwuj” użytkownik składa ofertę najmu pojazdu wynajmującemu, będącemu partnerem portalu.
   13. Całkowity koszt najmu pojazdu są określone każdorazowo przed zawarciem umowy najmu.
   14. Partnerzy portalu zawierający umowy najmu, których przedmiotem są pojazdy za pośrednictwem portalu zastrzegają sobie prawo do zmiany cen. Zmiana cen nie dotyczy umów już zawartych.
   15. Na podany w zgłoszeniu użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonej rezerwacji.
   16. Użytkownik powinien dokonać wpłaty kwoty stanowiącej czynsz za przedmiot umowy najmu oraz kaucję na konto wynajmującego. Wysokość niniejszej kwoty, terminy do jej uiszczenia oraz numer rachunku bankowego określa potwierdzenie rezerwacji oraz umowa najmu pojazdu.
   17. Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania umowy najmu pojazdu tj. z dniem wydania przedmiotu najmu.
   18. Wraz z wydaniem przedmiotu najmu strony wynajmujący i najemca podpisują protokół odbiorczy pojazdu.
   19. Szczegółowe obowiązki wynajmującego oraz najemcy, warunki wydania i zwrotu przedmiotu najmu, zasady eksploatacji określają ogólne warunki najmu pojazdu partnera portalu.
   20. Najemcą samochodu lub osobą upoważnioną do kierowania samochodem może zostać:
    1. Osoba fizyczna, która:
     1. przedstawi ważny dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca - ważny paszport,
     2. przedstawi ważne co najmniej od roku prawo jazdy, uprawniające do jazdy na terytorium Polski, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 19 – również na terenie wymienionych w tym punkcie państw.
     3. przedstawi kartę kredytową o okresie ważności dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia okresu najmu samochodu,
     4. przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub upoważnionych do występowania w imieniu firmy/spółki,
    2. Osoba prawna, która:
     1. przedstawi aktualny KRS,
     2. przedstawi umocowanie do zawarcia umowy najmu przez osobę spełniającą wymagania określone w pkt 5 ppkt 1) lit. a),b) oraz e)-i).
   21. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.
   22. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca, Użytkownik i Dodatkowi kierowcy.
   23. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej:www.carspot.pl
   24. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz Klient otrzyma jej potwierdzenie na wskazany adres e-mail. Umowa najmu zostaje zawarta po pozytywnym zweryfikowaniu danych Najemcy i wyrażeniu zgody Wynajmującego na zawarcie umowy najmu.
   25. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
    1. zaakceptowanie przez Klienta obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: www.carspot.pl
    2. spełnienie warunków przewidzianych w pkt 5 niniejszego regulaminu,
    3. złożenie zamówienia co najmniej 48 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu,
    4. podanie danych karty kredytowej spełniającej warunki, o których mowa w pkt 5 c).
   26. Kaucja zablokowana na karcie kredytowej klienta wskutek zawarcia przez niego umowy najmu, wygasa w terminie 7 dni od daty zakończenia wynajmu. Spółka ze względów technicznych od niej niezależnych nie ma wpływu na zmianę tego okresu.
   27. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego samochodu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją, Wynajmujący wynajmie Klientowi samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem tej samej stawki, na którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
   28. W przypadku przedłużenia okresu najmu, opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według cennika obowiązującego w danym dniu na stronie carspot.pl niezależnie od tego czy rezerwacja nastąpiła pośrednio czy bezpośrednio.

  4. Postanowienia końcowe
   1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić w przypadku zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub w przypadku zmiany polityki działalności i rozwoju portalu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Rezerwacje złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy portalem a użytkownikiem, będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
   3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy portalem a użytkownikiem, będącym jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela portalu.
   4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej. Niniejszy regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
   5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2014 roku.