Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies we właściwościach Twojej przeglądarki.

Polityka Prywatności


Polityka prywatności oraz polityka plików cookies

I. Definicje

1. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej:

 • administrator - LCR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. 28 Czerwca 1956 175/4, 61 – 515 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456089, NIP: 7010374125, REGON: 146598659)
 • użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z portalu,
 • portal – serwis dostępny pod adresem: xxx,
 • cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.


II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem portalu jest LCR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. 28 Czerwca 1956 175/4, 61 – 515 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456089, NIP: 7010374125, REGON: 146598659).
 2. Portal działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


III.
Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa ich przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu:
 1. realizacji umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogę elektroniczną,
 2. komunikacji związanej ze świadczeniem usług przez portal,
 3. dokonywania rezerwacji pojazdu stanowiącego przedmiot umowy najmu przez użytkownika,
 4. tworzenia statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania portalu,
 5. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika.
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkownika (osoby mającej kierować pojazdem):
 1. imię i nazwisko,
 2. nazwa firmy (opcjonalnie),
 3. adres e-mail,
 4. ulica,
 5. nr lokalu,
 6. nr budynku,
 7. kod pocztowy,
 8. miejscowość
 9. telefon.

5. Portal gromadzi:

 1. informacje o wejściach użytkownika na strony portalu.
 2. dane o przechodzeniu użytkownika pomiędzy stronami portalu.
 3. dane o przechodzeniu użytkownika do oferty wypożyczalni internetowych.
 4. informacje o przechodzeniu do innych witryn do których linki są umieszczone w portalu
 5. informacje o hasłach według których użytkownicy wyszukują informacje w portalu
 6. informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do portalu, długość korzystania z portalu, region świata, państwo, województwo, miasto.


IV.
Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawienia, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Żądania określone w ustępie 2 można zgłaszać administratorowi na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności.
 4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.


Polityka cookies

 1. Portal wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować portal indywidualnie każdemu użytkownikowi.
 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 5. Portalwykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. stałe,
  2. analityczne,
  3. zewnętrzne.
 6. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
 1. konfiguracja serwisu

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji i uprawnień Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

-rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

 1. uwierzytelniania użytkownika w portalu i zapewnienia sesji użytkownika w portalu

- utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora.

 1. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

- dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 1. zapamiętania lokalizacji użytkownika,
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności,

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron serwisu i w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację użytkowników portalu i dostosowania stron internetowych portalu do antycypowanych preferencji użytkowników

 1. świadczenia usług reklamowych
 2. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści
 1. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika portalu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Użytkownik korzystający ze strony internetowej może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
 2. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności serwisu.
 3. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 4. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 2014 r.